Project Regelbare Drainage Veenkoloniën gestart

Onlangs is met de aanleg van een nieuw drainagesysteem de pilot Regelbare Drainage Veenkoloniën van start gegaan. Gedurende twee groeiseizoenen zullen de effecten van dit innovatieve watersysteem worden gemeten. In totaal is er 15 hectare gedraineerd bij het Achterste Diep, een veengebied nabij Exloo. Verwacht wordt dat er deze vorm van drainage voordelen oplevert voor het tegengaan van bodemdaling, een gezondere waterkwaliteit en beter begaanbare akkers.


 De kosten van deze pilot bedragen totaal € 50.000. De Agenda voor de Veenkoloniën, Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s participeren in het project. Het project is onderdeel van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën.
 
In de Veenkoloniën liggen nog diverse landbouwpercelen met veen onder het oppervlak. Het probleem hiervan is dat het veen ‘verteert’ als het in contact komt met lucht. Hierdoor komt er CO2 vrij en daalt de bodem. Een reactie hierop is dat het waterschap de waterpeilen aanpast, om te nat land te voorkomen. Door de peilverlaging komt de bovenste laag echter weer in contact met lucht, waardoor ook dat oxideert met nog meer bodemdaling tot gevolg. Peilverlaging is daarom geen duurzame oplossing.

Een hogere grondwaterstand vertraagt de oxidatie van veen. Het is dus wenselijk om het waterpeil zo hoog mogelijk te hebben. Voor de bewerkbaarheid van de percelen is het echter van belang dat deze niet te ‘nat’ zijn. dit geldt met name voor de periodes waarin er gezaaid, gepoot en geoogst wordt. Het systeem met regelbare drainage kan hierbij een oplossing bieden. Met dit systeem is het namelijk mogelijk om de grondwaterstand directer te beïnvloeden.

Werking regelbare drainage

Bij het systeem van regelbare drainage monden de drains niet rechtstreeks uit in een sloot, zoals bij conventionele drainage, maar in een verzameldrain in de bodem. Deze verzameldrain komt uit in een 'regelput' waarmee het peil kan worden ingesteld. De drains zijn bij dit systeem vaak dieper ingebracht dan bij conventionele drainage en de drainafstand is vaak aanzienlijk kleiner. Doorgaans wordt een hoger peil gehanteerd dan bij conventionele drainage.

Andere voordelen

Als er minder veen oxideert, spoelen er minder voedingsstoffen naar het oppervlaktewater. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. De verwachting is dat dit ook positieven effecten heeft op de uitspoeling van fosfaat en nitraat. Daarbij komt dat er een betere vochtvoorziening is voor de gewassen, met hogere opbrengst tot gevolg. Bovendien versterkt dit de gewassen, waardoor mogelijk minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.