Binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland werken agrariërs, inwoners, landbouw- en natuurorganisaties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het Rijk in acht gebieden samen aan een landbouw die in balans is met de omgeving. 

Gebiedsgerichte aanpak

De gezamenlijke ambitie is om een duurzame, natuurinclusieve landbouw te realiseren. Landbouw die grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft én economisch rendeert. We doen dit vanuit het besef dat een omslag noodzakelijk is om de sector op de lange termijn gezond, levensvatbaar, concurrerend en rendabel te laten zijn. Hiermee willen we Noord-Nederland als koploper voor een duurzaam platteland op de kaart zetten. Dit pakken wij via een integrale en (provinciegrensoverschrijdende) gebiedsgerichte aanpak op.

In acht gebieden met karakteristieke gebiedseigenschappen wordt samen met stakeholders een streefbeeld voor 2030 opgesteld. Elk streefbeeld wordt vervolgens vertaald in een actieplan. Doel van deze gebiedsgerichte aanpak is om elke grondgebruiker of agrariër een handelingsperspectief te bieden om invulling te geven aan natuurinclusieve landbouw die past in dat gebied. Vervolgens worden instrumenten, werkwijzen en verdienmodellen ontwikkeld die natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel maken en in de praktijk getest. 

Gezamenlijk proces Veenkoloniën, Oldambt en Westerwolde

De provincies Drenthe en Groningen hebben gekozen voor een gezamenlijk proces in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Oldambt en Westerwolde. In dit gebied wordt samengewerkt in de Agenda voor de Veenkoloniën. Per gebied is met betrokkenen één streefbeeld en actieplan opgesteld onder regie van het programmabureau van Agenda voor de Veenkoloniën en in samenwerking met adviesbureau Eelerwoude. Hierin staat een beschrijving van het gebied met de opgaven en kansen wat heeft geresulteerd in een streefbeeld voor het betreffende gebied. Dit is vervolgens vertaald in een actieplan met ideeën die nu al kunnen worden uitgevoerd en initiatieven die nog nader moeten worden bekeken, zoals nieuwe technieken of meer fundamentele financiële vragen.