Subsidie voor boerenexperimenten

In de Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt

Agrarisch ondernemers die een bijdrage willen leveren aan de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw in de Veenkoloniën, Westerwolde of Oldambt kunnen per 1 februari 2021 subsidie aanvragen. Bij agrariërs leven vaak inspirerende ideeën hoe de landbouw richting toekomst vorm kan worden gegeven. Men experimenteert op het eigen bedrijf met een teeltsysteem of –techniek of het inpassen van natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. Met de regeling Boerenexperimenten wordt ruimte gegeven om deze acties verder te brengen.


Voorwaarde is dat het moet gaan om ideeën of experimenten van twee of meer agrarisch ondernemers in de Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt al dan niet samen met gebiedspartijen als terreinbeheerders of ketenpartijen. Het subsidiebedrag is minimaal € 5.000,- en maximaal € 25.000,-. De ideeën moeten aansluiten bij de streefbeelden en actieplannen voor de drie gebieden. Omdat de gebieden verschillen in landbouwstructuur en omgevingsfactoren, landschap en biodiversiteit, is per gebied een streefbeeld en actieplan gemaakt.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een experiment op het gebied van teelttechniek, perceelinrichting, smart farming en/of gebruik van omgevingsfactoren of een combinatie daarvan. Mogelijke thema's zijn strokenteelt in combinatie met innovatie/high tech, het benutten van overhoeken, lokale afzet van producten, bodemkwaliteit of de overgang van landbouw en natuur. Natuurlijk zijn er ook andere opties om een experiment op te richten.

De regeling wordt naar verwachting eind januari vastgesteld. Ideeën kunnen vanaf 1 februari 2021 via de website van de Regio Deal natuurinclusieve landbouw worden ingediend.