Voor wat betreft de kansen die er liggen op het gebied van energie ziet de Stuurgroep een tweetal richtingen:

1. aansluiting zoeken bij beleid en uitwerking daarvan op nationaal, noordelijk, provinciaal en regionaal niveau, zoals Topsectorenbeleid, Energy Valley, provinciale programma’s, etc.

2. uitvoering geven aan de meest kansrijke ontwikkelingen die zijn gelokaliseerd binnen de Hotspot Veenkoloniën.

Het project Hotspot Veenkoloniën is een studie in het programma van klimaat voor Ruimte. Het doel was om de beschikbare kennis over klimaatverandering en ruimte te projecteren op een concreet gebied, in dit geval de Veenkoloniën: een wijds gebied dat deels in de provincie Groningen ligt en deels in Drenthe. Voor dit project zijn diverse wetenschappelijke verkenningen uitgevoerd, onder andere naar de energietransitie, elektrisch rijden, de toepassing van Biochar of Steenmeel voor de verbetering van de bodem en het vastleggen van koolstof. Er is een inventarisatie gemaakt van de broeikasgassen die nu in de Veenkoloniën worden uitgestoten. Ook is gekeken naar wat de effecten zijn voor landbouw, water en natuur voor het op termijn niet meer beschikbaar hebben van IJsselmeerwater tijdens een droge zomer.

De inzichten vanuit deze verkenningen zijn geconfronteerd met de reële situatie die aanwezig is in de Veenkoloniën, waarbij vooral gekeken is nar sociale en economische processen. er is gezocht naar mogelijkheden om het klimaatrobuust maken van de Veenkoloniën te koppelen met de drijfveren van de mensen die wonen, werken en recreëren in de Veenkoloniën. En die zijn gevonden: (1) kwaliteit van leven en (2) het verdienen van geld. OP het grensvlak van klimaat en deze twee drijfveren is een locale strategie ontwikkeld met als titel Veenergiek. De kern van deze strategie is dat ondernemers centraal staan. Vanuit keukentafels en werkplaatsen wordt gewerkt aan pilots en business cases. Deze benadering is in veel opzichten uniek en innovatief en verkleint de kans dat het werken aan klimaat blijft hangen in goede voornemens. Het bouwt voort op een noordelijk principe: " Nait soezen, moar doun

Bijlagen