Nieuwe energie voor de Veenkolonien

Het doel van deze inzending is een overkoepelende benadering voor verschillende plannen en projecten, gericht op versterking van de kwaliteit van het gebied en zorgvuldige inpassing van nieuwe ontwikkelingen.

Er zijn veel visies voor de Veenkoloniën. De bewoners worden planmoe. Wij stellen daarom een toetsingskader voor, waarmee richting kan worden gegeven aan bestaande initiatieven en waarmee de regio zich van uit een bottom up-benadering verder kan opmaken voor de opgaves waar zij voor staat. Dit doen wij vanuit een analyse van het gebied op verschillende schaalniveau’s en de opgaves die zich voor de thema’s bewoners, landbouw, energie en water voordoen. Bij de oplossingen die voor deze opgaves worden voorgesteld is gezocht naar verbindende elementen, waardoor zowel urgentie als draagvlak kunnen worden gecreëerd. Uitvoerbaarheid wordt daardoor vergroot. In dit essay worden de gemaakte keuzes op drie schaalniveau’s geschetst. Het essay bevat tevens een uitvoeringsparagraaf, waarbij wordt ingegaan op de methodiek van de visie, een procesvoorstel wordt gedaan en een communicatiestrategie wordt geschetst.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door: Buro Rabius, Lelystad: Arnold J. Rabius, John A.J. Spee, Maarten Engelberts, Iskander M. Dias, Erna T. Geleijnse

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen