Maak samen meer van je land

Het doel van deze inzendig is om samen met de bevolking nieuwe kansen voor de landbouwsector te bekijken en tot ontwikkeling te brengen, gebaseerd op bio based economy concepten.

Binnen de landbouw in de Veenkoloniën zijn suikerbieten en (zetmeel)aardappelen de meest voorkomende akkerbouwgewassen. Echter, de boeren die zetmeelaardappelen verbouwen hebben veel steun ontvangen via het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie (EU). Per 2014 zal deze EU-steun drastisch omlaag worden gebracht. In Nederland worden zetmeelaardappelbedrijven in de Veenkoloniën met een halvering in de hectaretoeslag het hardst getroffen door de herziening van het GLB. Hoe kan de landbouwsector in de Veenkoloniën deze tegenslag ombuigen naar een kans?
Bestaande kanalen, gegraven in het verleden om turf te vervoeren, kunnen in tijden van wateroverlast grote hoeveelheden water afvoeren en tijdens een droge periode veel water aanvoeren. Bij wateroverlast wordt het water afgevoerd naar het IJsselmeer. In tijden van droogte wordt water afkomstig vanuit het IJsselmeer ingelaten naar de Veenkoloniën.

Klimaatverandering leidt tot periodes met intensievere regenbuien afgewisseld met drogere periodes. Hoe kan toekomstig waterbeheer minder afhankelijk worden van het IJsselmeer? Onze economie is sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Het gebruik hiervan brengt nadelen met zich mee waaronder uitstoot van CO2 en luchtverontreiniging. Bovendien zijn dergelijke brandstoffen eindig. Hoe kan de overstap gemaakt worden naar duurzaam brandstofgebruik?

In verschillende gebieden van de periferie van Nederland krimpt de omvang van de bevolking; een zogenaamde krimpregio. Ook de Veenkoloniën is een krimpregio. De omvang van de bevolking zal tot het jaar 2025 naar verwachting teruglopen met enkele procenten. Hoe gaan we in de Veenkoloniën om met krimp om een vitale leefgemeenschap te blijven? De beantwoording van deze vier vragen kan het beste plaats vinden vanuit een onderlinge samenhang. Dit vraagt om een transitie, anders denken en anders doen, maar wel samen met bewoners, bedrijven, kennisorganisaties en overheid.

Strategie
Om de antwoorden op de geschetste vragen in kaart te brengen, willen we samen met de lokale bevolking gaan kijken welke nieuwe kansen er zijn voor de landbouwsector. Een van de mogelijkheden is om concepten uit de biobased economy (BBE) te gebruiken om meer toegevoegde waarde te creëren, kringlopen lokaal te sluiten en efficiënter om te gaan met schaarse grondstoffen.

Bekijk in de bijlage hieronder de complete inzending en meer informatie.

Dit voorstel is ingezonden door: Uit Amerongen: Evert Verweij, Arjan Hijbeek, Renske Hijbeek, Jan Klink, Richard Klink, Gerard van Meurs, Rik van Niejenhuis.

Inzending geeft aandacht aan:

Bevolking
Energie
Landbouw
Water

Bijlagen