Wat is de Kenniswerkplaats Veenkoloniën?

De Kenniswerkplaats Veenkoloniën is een samenwerking tussen kennisinstellingen AOC Terra, Van Hall Larenstein en Wageningen University gericht op het stimuleren van innovaties in de Veenkoloniën. Studenten, docenten en onderzoekers van de groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken samen met gebiedspartners, zoals ondernemers en overheden voor het zoeken van innovatieve oplossingen voor regionale vraagstukken. In de Veenkoloniën is al meerdere jaren een samenwerking tussen de Agenda voor de Veenkoloniën en de kennisinstellingen. De kenniswerkplaats veenkoloniën sluit aan bij de thema’s van de agenda voor de veenkoloniën met de focus gericht op: landbouw, water en energie. Bekijk de projecten van de Kenniswerkplaats Veenkoloniën.

De kenniswerkplaats is daarmee de schakel tussen vraagstukken uit de regio van ondernemers/ overheid tussen (groen) onderwijs en onderzoek. Studenten werken aan realistische vraagstukken, zoals ze dat ook doen als ze klaar zijn met hun opleiding. Bovendien heeft de kenniswerkplaats als doel dat de studenten bewust worden van en betrokken zijn bij regionale vraagstukken. Als het lukt, snijdt het mes aan twee kanten. De student leert in een praktijksituatie en krijgt tegelijkertijd mee wat er speelt in de regio en de kennisinstelling levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio.

Voor het stimuleren van de Landbouw in de Veenkoloniën heeft de stuurgroep van de Agenda voor de Veenkoloniën een adviescommissie ingesteld o.l.v. prof. Rudy Rabbinge die in februari 2012 met tien adviezen is gekomen voor de verdere economische versterking van de landbouw in het gebied onder de titel ‘Perspectieven door Kracht’. Hieruit heeft de kenniswerkplaats een viertal onderwerpen als speerpunt benoemd waar op dit moment de focus ligt. Het gaat om de volgende thema's:

  • Duurzame Energie
  • Opbrengstverhoging
  • Samenwerking akkerbouw- veehouderij
  • Veranderende Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Bijlagen