Samenwerking akkerbouw – veehouderij

De opvatting bestaat dat opbrengstverhoging en/of verbetering van duurzaamheid en/of verlaging van de kosten in de agrarische sector kunnen worden gerealiseerd door samenwerking. In de praktijk wordt er slechts in beperkte mate samengewerkt. De vraag is daarom of de veronderstelling juist is en zo ja, hoe groot die potentiële voordelen dan zijn. En als die voordelen er zijn, waarom wordt er dan slechts in beperkte mate samengewerkt.Wat hebben de studenten gedaan?
De afgelopen maanden hebben studenten van AOC Terra zich verdiept in de voordelen van samenwerking tussen boeren in de Veenkoloniën. Op dinsdag 14 mei hebben ze hun bevindingen gepresenteerd aan een afvaardiging van de Commissie Landbouw Veenkoloniën.

In dit oriënterende onderzoek bleek dat de geïnterviewde boeren erg positief zijn over de samenwerking die ze hebben met collega’s.

Voordelen van samenwerken
Bij de geïnterviewde boeren vindt de samenwerking voornamelijk plaats op het gebied van arbeid en mechanisatie. Het zogenaamde ‘noaberschap’ is een belangrijke drijfveer voor deze vaak jarenlange samenwerking. Als voordeel voor de samenwerking wordt genoemd de extra arbeid die hierdoor beschikbaar komt tijdens de ‘pieken’ in het groeiseizoen. Verder biedt samenwerking voordelen voor het efficiënter benutten van dure oogstmachines zoals een aardappel- of bietenrooier. Opvallend is dat de samenwerking vaak op basis van mondelinge afspraken wordt aangegaan en dat er weinig ‘op papier’ wordt vastgelegd. Een enkele boer die dit wel doet heeft zo kunnen berekenen dat de samenwerking gemiddeld 200 euro per hectare ‘oplevert’.

Begin maart is een groep van drie studenten van CAH Vilentum een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van de teelt van eiwitrijke gewassen voor de voedselproductie op het eigen bedrijf of voor regionale afzet. Er zal een inventarisatie van grondsoorten gemaakt worden, welke gekoppeld wordt aan eiwitrijke gewassen. Deze gewassen zullen beoordeeld worden op inpasbaarheid op veehouderij- en akkerbouwbedrijven. Ook aan aspecten m.b.t. samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders zal aandacht worden besteed.

Stimuleren van Samenwerking
De uitkomsten van het onderzoek van de studenten bevestigen het idee van de Commissie Landbouw Veenkoloniën dat er goede mogelijkheden zijn om met samenwerking het rendement op het agrarisch bedrijf te verhogen. Veel boeren in de Veenkoloniën werken echter nog niet samen. Daarom zal door een student van Van Hall Larenstein de komende maanden worden ingegaan op de vraag wat de redenen zijn om niet samen te werken en hoe samenwerkings-initiatieven verder kunnen worden gestimuleerd en ondersteund.

Kijk voor alle bestanden van dit project in het archief