Het veranderende Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

In april 2012 heeft de EU een biodiversiteitbeleid aangenomen, wat geleid heeft tot het aanpassen van o.a. het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU. De verandering worden in 2013 vastgesteld. In de voorstellen gaat de vaste hectaresteun m.i.v. 2015 gedeeltelijk vervallen. In plaats daarvan komen gelden beschikbaar voor verduurzaming en vergroening. Voor agrarische bedrijven zal dit een gedeeltelijke omschakeling van de bedrijfsinrichting vragen.Wat hebben de studenten gedaan?
Vergroening in de landbouw speelt in het nieuwe GLB een grote rol. In een studentenonderzoek in opdracht van de ANOG, is bekeken welke mogelijkheden voor vergroening er in de landbouw/op landbouwbedrijven zijn en wat de effecten daarvan zijn. Tevens is gekeken naar de mening van de landbouwers betreffende vergroeningsmaatregelen (najaar 2012).

AOC Terra heeft een veldinventarisatie gedaan van een gebied in de veenkoloniën t.b.v. de bijen in de akker. Een student van Hogeschool van Hall Larenstein heeft in beeld gebracht welke mengels van bloemen/kruiden het meest geschikt zijn voor de akkerranden t.b.v. de biodiversiteit. Studenten van Stoas Hogeschool hebben een plan ontwikkeld om braakliggende gronden in te richten waarbij ANOG kan laten zien wat de verenging doet.

Kijk voor alle bestanden van dit project in het archief