Dorpsenergieplan

 

 

Persbericht: 23 mei 2013 - Kenniswerkplaats Veenkoloniën brengt op succesvolle wijze studenten, docenten en regionale partijen samen in actuele projecten uit de regio. Rosalie Rooze, manager Kenniswerkplaats Veenkoloniën: “De actieve samenwerking tussen de regio en studenten in deze projecten zorgt voor veel nieuwe inzichten: alle betrokkenen brengen kennis in en leren van elkaar. Voor zowel het onderwijs als de regio een heel leerzame en waardevolle ervaring.” 


Het project Dorpsenergieplan is hier een goed voorbeeld van. In dit project zoeken gemeente Aa en Hunze, de Agenda voor de Veenkoloniën en studenten van Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University samen naar alternatieven voor duurzame energie in de Veenkoloniën.
 
Om de kennisdeling in het project Dorpsenergieplan te bevorderen heeft de Kenniswerkplaats op 16 mei een bijeenkomst georganiseerd in Gasselternijveenschemond. Het doel van deze dag was om de verschillende studentgroepen die betrokken zijn bij het project kennis met elkaar te laten maken, samen het gebied te verkennen, kennis en wensen met elkaar uit te wisselen en in contact te komen met bewoners. In de ochtend presteerden de studenten hun tussenresultaten aan elkaar en aan de opdrachtgever Peter van der Veen van gemeente Aa en Hunze. Ook  was er ruimte voor discussie. Tijdens het middagprogramma kregen de studenten een rondleiding door het gebied van bewoners met de tractor en aanhangwagen.  “Het was een geslaagde dag, We hebben veel gezien en gehoord en ook veel van elkaar kunnen leren”, aldus Robert Beerta en Erik Deenen, studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en mede-organisatoren van de dag.

Wat is het Dorpsenergieplan?

In de Gemeente Aa en Hunze is in januari 2013 een project over duurzame energie gestart. Dit project is een gezamenlijk initiatief van de Kenniswerkplaats Veenkoloniën, Gemeente Aa en Hunze, de Agenda voor de Veenkoloniën, Van Hall Larenstein, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen University en AOC Terra. Samen werken zij aan het ontwikkelen van alternatieve vormen van duurzame energie die kunnen worden toegepast in de Veenkoloniën. 

De gemeente Aa en Hunze heeft het plan opgepakt om het jaar 2013 als Jaar van de Verduurzaming vorm te geven. Met tal van activiteiten gericht op het thema duurzaamheid wil de gemeente  het initiatief lanceren om een meerjarig platform in te richten waar in de vorm van een Lerend Netwerk ondernemers, burgers, studenten, specialisten en ambtenaren gezamenlijk vorm en inhoud geven aan de duurzaamheidsopgave in de regio Veenkoloniën.

Met deze bouwstenen meent de gemeente Aa en Hunze die instrumenten in handen te hebben die antwoord kunnen geven op de uitwerking van juist een lokale en regionale aanpak van het energievraagstuk. Uit - wetenschappelijk onderzoek is inmiddels gebleken dat het vooral de regionale en lokale aanpak is die antwoord geeft op het nationale en internationale energievraagstuk.

Natuurlijk overstijgt deze inzet de gemeentegrenzen van de gemeente Aa en Hunze en daarom wil zij dit voornemen graag met haar partners in de Agenda voor de Veenkoloniën verder vormgeven.

Wat hebben de studenten al gedaan?

In de afgelopen maanden hebben student­en van hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden een rekenmodel ontwik­keld waarmee verschillende vormen van duurzame energie kunnen worden vergeleken. Daarnaast zijn studenten van Wageningen University gestart met een haalbaarheidsstudie naar alternatieve vormen van energie en gaat er een groep van Wageningen University aan de slag met de verbeelding van alternatieven met behulp van een multi touch table. Tot slot doet een groep studenten van hogeschool Van Hall Larenstein onderzoek naar het heruitvinden van een wijk - een waterkanaal tussen verschillende landbouwgronden.

Vervolg van het project

Op vrijdag 5 juli - tijdens de netwerkborrel van de Agenda voor de Veenkoloniën te Stadskanaal - presenteert de Kenniswerkplaats de voortgang van het project over de verkenning van het Dorpsenergieplan. De resultaten van de studenten en de mogelijke toepassing hiervan, maar ook de toekomstige samenwerking met studenten zullen hierna met gemeente Aa en Hunze worden besproken.