De Groningse Patrijs – toekomstig project?

Het noorden van Nederland wordt in de recent verschenen Vogelatlas van Nederland genoemd als één van de regio’s waar de patrijs extra zwaar is getroffen. Eerder is aan gedeputeerde Hamster in dat kader het Akkervogelmanifest aangeboden.

Voortvloeiend uit dit manifest, hebben verschillende partijen, waaronder Vogelbescherming Nederland, samen gewerkt aan een de opzet van een nieuw project, waarbij creëren van verbeterde leefomstandigheden voor de patrijs in het oosten en zuidoosten van de provincie Groningen voorop staat.

De patrijs

De patrijs is een belangrijke gidssoort die symbool staat voor een soortenrijk cultuurlandschap. Als het goed gaat met de patrijs, gaat het goed met veel andere soorten. Om het leefgebied van de patrijs te helpen herstellen werken Vogelbescherming Nederland, Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Agrarische Natuurvereniging Noord- en Oost-Groningen en Stichting Landschapsbeheer Groningen samen binnen het project ‘De Groningse patrijs’. Dit project start in april 2023 waarbij de boorbereidingen zijn getroffen wat tot een plan van aanpak heeft geleid.

Doelstellingen
Het eerste doel van dit project in wording is om in samenspraak met agrariërs maatregelen te implementeren ter verbetering van de leefomstandigheden van de patrijs in het agrarisch cultuurlandschap. Een tweede doelstelling is het verhogen van de biodiversiteit in de projectgebieden. En ten derde is het met het project de bedoeling de ecologische meerwaarde van de maatregelen te demonstreren aan agrariërs, natuurbeheerders, wildbeheerders en beleidsmakers.

Maatregelen en effecten

In samenspraak met agrariërs wordt gekeken om maatregelen te implementeren ter verbetering van de leefomstandigheden van de patrijs in het agrarisch cultuurlandschap. Daarbij worden maatregelen ingezet zoals: akkerranden, bloemenblokken, keverbanken en winterveldjes met overstaand graan.
Om het effect van de maatregelen te versterken en samenhang tussen de verschillende maatregelen te creëren wordt er gestreefd naar een meer ecologisch beheer van de groene en blauwe verbindingen binnen de projectgebieden in samenwerking met overheden, waterschappen en andere grondeigenaren.

Samenwerking
In dit beoogde project wordt ook aansluiting gezocht bij andere bestaande projecten en initiatieven zoals Erfbeplanting Zuid Oost Groningen, het project Groenblauwe dooradering Veenkoloniën door ANOG onder vlag van de Regiodeal NIL, de Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) pilot: Doelgericht ANLb door ANOG, het initiatief Bermen komen tot leven dat onderdeel is van de Landschapswerkplaats van Toukomst en de uitvoeringsagenda van het Landschapsconvenant Westerwolde.

Resultaten
Om anderen te inspireren en informeren over de te nemen maatregelen voor de verhoging van biodiversiteit, zodat de impact groter kan zijn dan alleen de projectgebieden, worden er gedurende het project verschillende bijeenkomsten georganiseerd in de projectgebieden. Deze bijeenkomsten zijn voor onder andere agrariërs, natuurbeheerders, wildbeheerders en beleidsmakers.
Minimaal 10 procent van het landschap in de projectgebieden is daarna natuurvriendelijk ingericht.
Het project zorgt er zo voor dat boeren, overheden en overige terreineigenaren gezamenlijk zorg gaan dragen voor het natuurvriendelijke inrichten van hun lokale landschap.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, en uiteraard delen we u mede of dit project gestart kan worden.

Datum 23 maart 2023 Peter Gelling