Agenda voor de Veenkoloniën

Samenwerkingsverband

De Agenda voor de Veenkoloniën is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Drenthe, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Westerwolde en de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen. De samenwerkende partners zijn verenigd in de stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën.

De Agenda voor de Veenkoloniën legt bij het uitvoering geven aan de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw het accent op landbouw, natuur en omgeving.

Motor en verbinder

De ruimte in Nederland is schaars. Ook in de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt merken we dat er druk staat op grond. Praktisch alle gronden worden effectief ingezet voor diverse doeleinden. Dat maakt dat er bij nieuwe betreffende ontwikkelingen soms tegenstrijdige belangen spelen. De Agenda voor de Veenkoloniën wil hierin een brug slaan.

Vanuit de overtuiging dat juist het betrekken en combineren van verschillende beleidsterreinen tot goede resultaten kan leiden, wil de Agenda voor Veenkoloniën als motor fungeren en partijen en projecten samenvoegen.

Voorbeelden

Een voorbeeld hiervan kan zijn het doortrekken van een ecologische structuur, van het Achterste Diep in de Drentse Veenkoloniën, via het Page Diep in de Groningse Veenkoloniën tot aan het Westerwoldse achterland. Door landbouwgronden opnieuw te verdelen, waarbij er oog blijft voor het praktisch kunnen benutten van gronden voor landbouwers, kunnen bestaande waterwegen hermeanderen.

Door ecologische ‘step stones’ aan te brengen, het aanleggen van struweel en bloeiende akkerranden en wallekanten van sloten, versterkt door bomenaanplant tot aan de aanleg van half verharde fiets/wandelpaden door een ontstaan aantrekkelijk landbouw-, natuur- en verblijfsgebied.

Gebiedsontwikkelingen

Vanzelfsprekend gaan dergelijke gebiedsontwikkeling, zoals de ontwikkelingen bij het Achterste Diep, over vele schijven, zijn vele partijen betrokken en bestaan er uiteenlopende belangen. Met oog voor verschillende invalshoeken en belangen is een dergelijke aanpak er één van de lange adem.

De Agenda voor de Veenkoloniën ziet daar voor zichzelf een rol weggelegd als coördinator, aanjager, verbinder en samenwerkingspartner. Middels het aandragen van ideeën, creëren van samenwerking en bewaking van proces en resultaat krijgt dit vorm.

Datum 7 februari 2023 Peter Gelling