Vervolg strokenteelt

Het nieuwe landbouwbeleid, dat 1 januari 2023 in is gegaan, is een uitdaging voor de gronden in de Veenkoloniën. Er is in de nieuwe regelgeving geen bemestingsruimte voor de groenbemester opgenomen, wat eerst wel het geval was. Met als gedachte de achtergebleven stikstof af te vangen in een groenbemester, waardoor het als een vanggewas gezien wordt.

De onderzoeksvraag van dit project is: ‘Welk mengsel van groenbemesters, wel of juist niet ondersteund met bacteriën, zorgt ervoor dat de structuur van de bodem, biodiversiteit bevordert en ziekten en plagen beheerst worden?’

Verbetering van bodemstructuur en biodiversiteit
Planten hebben verschillende wortelontwikkelingen. Wortels vervullen verschillende functies voor de plant. Zo nemen ze water en voedingsstoffen op en zorgen voor een verankering van het gewas in de grond. Wortels vervullen ook functies voor de bodem. Zo zijn dode wortels en de stoffen die wortels uitscheiden een bron van organische stof en voedsel voor het bodemleven. Wortels dragen dus bij aan de vorming van bodemstructuur en de samenhang tussen bodemdeeltjes.

Voorheen bestond een groenbemester uit een enkel gewas. De laatste jaren worden groenbemestergewassen meer gemengd. Groenbemesters kunnen voor voedsel en schuilplaatsen zorgen in een tijd dat deze weinig te vinden zijn. Door een robuust en groot gewas te ontwikkelen geeft dit meer overlevingsmogelijkheden voor de organismen. Bovendien bevorderd dit de ontwikkeling van natuurlijke vijanden.
Voorkomen van ongewenste ziekten en plagen.
Een bijeffect van een robuust groot gewas als volgteelt kan zijn dat de schadelijke en dus ongewenste plaaginsecten zich kunnen vermeerderen. Het streven is om dit te voorkomen en een gunstige biodiversiteit te bevorderen. In de Veenkoloniën zijn de schadelijke aaltjes in de bodem een groot probleem en enkele groenbemesters bevorderen de ontwikkeling van deze populaties. Er zijn waardplantschema’s voor aaltjes en het is belangrijk om dit onderdeel mee te nemen in de praktijkproef wegens de praktische bruikbaarheid.

Alle velden hebben bemestingsonderzoeken en aaltjesonderzoek. Dit wordt in het voorjaar 2023 en 2024 herhaald om na te gaan wat de invloed van het gewas op de nutriënten en de aaltjespopulatie was.

Dit project loopt vanaf maart 2023 tot december 2024.

Datum 8 juni 2023 Peter Gelling