Projecten

In de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw zijn streefbeelden en actieplannen opgesteld. Voortvloeiend hieruit is de Agenda voor de Veenkoloniën betrokken bij een aantal gaande projecten:

Daarnaast zijn er een aantal projecten in ontwikkeling. Met als doel de versterking van het ecologisch netwerk/groenblauwe dooradering wordt in gezamenlijkheid met AND en ANOG ingezet op aanpak van onder meer de aanleg van struweel, het beheren van sloten/walkanten en bermen/akkerranden gericht op het vergroten van de biodiversiteit. Tevens wordt aansluiting gezocht bij een pilotproject Akkervogels en zal worden ingezet op voorlichting en kennisdeling.

Zodra deze projecten meer concreet zijn, zullen ze als zodanig uitgebreid worden omschreven.

Datum 8 juni 2023 Peter Gelling