De Agenda

Agrifood

De regio onderscheidt zich door de vele agrifoodbedrijven die hier gevestigd zijn. Inzet is om de boeren en het landschap vitaal te houden. Met een goed verdienmodel voor boeren wordt de consument gezonde voeding geboden en krijgt de natuur de kans om te bloeien. We gaan voor gezonde gewassen en gezonde bodems.

En daarbij is het belangrijk dat inwoners weten waar het voedsel vandaan komt en bereid zijn om voor eerlijke voeding uit de regio een eerlijke prijs te betalen. Dit vraagt om afstemming. Daar ligt een rol voor de Agenda voor de Veenkoloniën.

Toekomst – uitdagingen

De landbouwsector staat voor een aantal vraagstukken en uitdagingen. Het is voor geen enkele organisatie of agrarisch bedrijf mogelijk om dit alleen te doen. Een bundeling van krachten is nodig om hier stappen te maken voor een goede toekomst van landbouw in onze regio. De Agenda voor Veenkoloniën speelt in de keten een rol door met partners samen te blijven werken aan de toekomst voor de landbouw en omgeving. De Agenda voor de Veenkoloniën wil de afstand tussen agrarische ondernemers en de omgeving verkleinen en verbindingen maken tussen overheden, inwoners, onderwijs en (agrarische en toeristische) ondernemers.

Landbouw, natuur en omgeving

Met oog voor enerzijds het robuuste landbouw gebied met haar kenmerkende eigenschappen, maar ook voor anderzijds het coulisselandschap, staat de Agenda voor de Veenkoloniën voor de drie-eenheid landbouw, natuur en omgeving.

De uitwerking van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw voor de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt kan hier verder vorm en inhoud aan geven. Denk aan het versterken van de natuur en biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving. Hiermee wordt het gebied gestimuleerd als groen platteland.

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Met het ondertekenen van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw eind 2019 stelden de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het Ministerie van LNV 20 miljoen euro beschikbaar om tot en met 2024 in acht gebieden aan de slag te gaan met het verder toekomstbestendig maken van de landbouw. Een landbouw die topvoedsel produceert en bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezonde bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland. Binnen de Regio Deal wordt gepionierd in acht gebieden in Noord-Nederland, waaronder de Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt.

Programmabureau als gebiedscoördinator

Onder regie van het programmabureau van Agenda voor de Veenkoloniën is in 2020 per gebied met betrokkenen één streefbeeld en actieplan opgesteld. Het streefbeeld is een beschrijving van het gebied met de opgaven en kansen. Dit is vervolgens vertaald in een actieplan met ideeën die nu al kunnen worden uitgevoerd en initiatieven die nog nader moeten worden bekeken. De Agenda voor de Veenkoloniën zorgt als aanjager en coördinator dat de geschetste streefbeelden en actieplannen -uiteraard samen met betrokken partijen- tot uitvoering worden gebracht.

Datum 7 februari 2023 nijmbeheerder