Groenblauwe dooradering

Aanleiding
Voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw is voor de Veenkoloniën een streefbeeld geschetst. De ontwikkeling van een groenblauwe dooradering is hier een belangrijk onderdeel van. Tevens zijn er concrete maatregelen benoemd voor de versterking van de natuurinclusiviteit van de Veenkoloniën.

Juist voor de Veenkoloniën is de inschatting gemaakt dat een ontwikkeling van groenblauwe dooradering grote ‘winst’ kansen biedt.

Ontwikkelkaders
De diepen, wijken en sloten, oevers, bermen en akkerranden zijn stuk voor stuk structuurdragers van het landschap én ze hebben een verbinding met de agrarische bedrijfsvoering. De volgende focuspunten zijn benoemd:

  • Bermen en Akkerranden,
  • Waterlopen en Waterkanten
  • Toevoegen Struweel

De focus op deze onderdelen zorgt voor een pragmatische aanpak die realistisch en uitvoerbaar is.

De Agenda voor de Veenkoloniën heeft samen met gebiedspartners ( provincies, gemeenten, Rijks Universiteit Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, collectieven ANOG en AND ) uitvoeringskaders ontwikkeld om op die manier een praktisch handvat te hebben voor de aanpak en uitvoering van de genoemde groenblauwe dooradering. Het boekwerk is op 13 januari 2023 overhandigd aan de gedeputeerden Johan Hamster en Henk Jumelet van resp. de provincie Groningen en de provincie Drenthe.

Klik hier voor de digitale versie van de ontwikkelkaders voor groenblauwe dooradering

Peter Gelling, programmamanager Agenda voor de Veenkoloniën reikt namens de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw het document “Ontwikkelkaders voor groenblauwe dooradering uit aan de gedeputeerden Jumelet (links, prov. Drenthe) en Hamster (rechts, prov. Groningen) uit.

Er is begonnen met het in kaart brengen van bestaande groenblauwe dooradering. Door beschikbare informatie zoals bermbeheerkaarten, oeverbeheerkaarten, agrarische natuurbeheerkaarten en lopende projecten ter vergroting van de biodiversiteit te combineren is een netwerk in kaart gebracht. Maar ook de blinde vlekken en gebieden met potentie voor de ontwikkeling van groenblauwe dooradering kwamen zo aan het licht.

Op die wijze wordt in één oogopslag duidelijk waar de maatregelen ter versterking van de groen blauwe dooradering de meeste toegevoegde waarde hebben.

Hoe nu verder
Er zal worden aangesloten bij al bestaande visies. Een tweesporen traject volgend, aan de ene kant het proces verder uitwerken en aan de andere kant op heel korte termijn praktisch aan de slag met groenblauwe dooradering, wil de Agenda voor de Veenkoloniën datgene oppakken wat opgepakt kan worden. De aandacht van de aanpak zal worden gelegd op de inzet van eerder genoemde drietal focusgebieden.

Hiervoor is een kansenkaart gemaakt met daarin de volgende scenario’s:
1.            Optimaliseer hotspots
2.            Creëer en versterk ecologische verbindingszones
3.            Creëer een leesbaar landschap
4.            Combinatie van maatregelen
(wegen & paden, natuur & akkers, dorpen & kanalen)
5.            Lokale aspecten
(bij hoogspanningsmasten, windmolens, mestbassins en tussenpercelen)

Inmiddels is er samen met de gemeente Stadskanaal een aanzet gemaakt voor een aanpak bij twee pilotprojecten. In navolging daarvan is samen met de gemeente Aa en Hunze ook het traject gestart om binnen de gemeentegrenzen, nabij Gieterveen, een tweetal projecten te realiseren.

In de aanpak zal aandacht zijn voor innovatie, begeleiding en monitoring.

We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Datum 9 februari 2023 nijmbeheerder