Groenblauwe dooradering

Aanleiding

Voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw is voor de Veenkoloniën een streefbeeld geschetst. De ontwikkeling van een groenblauwe dooradering is hier een belangrijk onderdeel van. Tevens zijn er concrete maatregelen benoemd voor de versterking van de natuurinclusiviteit van de Veenkoloniën.

Uitvoeringskaders

De diepen, wijken en sloten, oevers, bermen en akkerranden zijn stuk voor stuk structuurdragers van het landschap én ze hebben een verbinding met de agrarische bedrijfsvoering. De volgende focuspunten zijn benoemd:

  • Bermen en Akkerranden,
  • Waterlopen en Waterkanten
  • Toevoegen Struweel

De focus op deze onderdelen zorgt voor een pragmatische aanpak die realistisch en uitvoerbaar is.

De Agenda voor de Veenkoloniën ontwikkelt momenteel samen met gebiedspartners ( provincie, gemeenten, waterschappen, collectieven ) uitvoeringskaders om op die manier een praktisch handvat te hebben voor de aanpak en uitvoering van de genoemde groenblauwe dooradering.

Er is begonnen met het in kaart brengen van bestaande groenblauwe dooradering. Door beschikbare informatie zoals bermbeheerkaarten, oeverbeheerkaarten, agrarische natuurbeheerkaarten en lopende projecten ter vergroting van de biodiversiteit te combineren is een netwerk in kaart gebracht. Maar ook de blinde vlekken en gebieden met potentie voor de ontwikkeling van groenblauwe dooradering kwamen zo aan het licht.

Op die wijze wordt in één oogopslag duidelijk waar de maatregelen ter versterking van de groen blauwe dooradering de meeste toegevoegde waarde hebben.

Hoe nu verder

Er zal worden aangesloten bij al bestaande visies. Een tweesporen traject volgend, aan de ene kant het proces verder uitwerken en aan de andere kant op heel korte termijn praktisch aan de slag met groenblauwe dooradering, wil de Agenda voor de Veenkoloniën datgene oppakken wat opgepakt kan worden.

Hiervoor is een kansenkaart gemaakt met daarin de volgende scenario’s:

1.            Optimaliseer hotspots

2.            Creëer en versterk ecologische verbindingszones

3.            Creëer een leesbaar landschap

4.            Combinatie van maatregelen ( wegen & paden, natuur & akkers, dorpen & kanalen)

5.            Lokale aspecten ( bij hoogspanningsmasten, windmolens, mestbassins en tussenpercelen)

Inmiddels hebben twee gemeenten aangegeven alvast aan de slag te willen met de groen blauwe dooradering. Het gaat om de gemeenten Stadskanaal en Aa en Hunze.

In de aanpak zal aandacht zijn voor innovatie, begeleiding en monitoring.

We blijven je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Datum 19 april 2022 nijmbeheerder