Regio Deal NIL

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Binnen de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw werken agrariërs, inwoners, landbouw- en natuurorganisaties, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het Rijk in acht gebieden samen aan een landbouw die in balans is met de omgeving. De Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt zijn drie van deze acht proeftuingebieden.

Met het ondertekenen van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw eind 2019 stelden de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en het Ministerie van LNV 20 miljoen euro beschikbaar om tot en met 2023 in acht gebieden aan de slag te gaan met het verder toekomstbestendig maken van de landbouw. Een landbouw die topvoedsel produceert en bijdraagt aan de biodiversiteit, een gezonde bodem en een gevarieerd en (be)leefbaar platteland.

Waar willen we in 2030 staan?

Onder regie van het programmabureau van Agenda voor de Veenkoloniën is in 2020 voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt per gebied met betrokkenen één streefbeeld en actieplan opgesteld. Het streefbeeld is een beschrijving van het gebied met de opgaven en kansen.

Dit is vervolgens vertaald in een actieplan met ideeën die nu al kunnen worden uitgevoerd en initiatieven die nog nader moeten worden bekeken, zoals nieuwe technieken. Agenda voor de Veenkoloniën zorgt als aanjager en coördinator dat de geschetste streefbeelden en actieplannen -samen met betrokken partijen- tot uitvoering worden gebracht.

Vertrekpunt

Voor alle gebieden is natuurinclusieve landbouw het vertrekpunt. Met grondgebruikers en andere betrokkenen is vanuit de vraag: waar willen we in 2030 per gebied staan en hoe halen we de doelen die in het streefbeeld zijn benoemd? Dit gedeelde beeld is geen blauwdruk, maar geeft steun bij de in te zetten acties, zodat in 2030 natuurinclusief boeren de gangbare praktijk is. Daarom zijn in het actieplan alvast acties benoemd die bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit in het gebied.

Datum 9 maart 2023 Peter Gelling