Boerderij van morgen

De Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw komt met een plan voor het project  “De Boerderij van Morgen”.

Aanleiding

De landbouw in de Veenkoloniën kent urgente opgaven om het ecologisch en economisch vol te houden. Te denken valt aan een afnemende bodemkwaliteit, de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen, kwaliteit/kwantiteit van water, klimaatverandering en rond biodiversiteit en landschap.

We zien nu en in de toekomst beleidsmatige ontwikkelingen. Bovendien heeft de oorlog in Oekraïne gevolgen voor de productie en handel van vooral granen. Dit zijn ontwikkelingen waar de veenkoloniale akkerbouw op anticipeert en moet anticiperen. Dat vraagt om een bedrijfs-, maar ook om een gebiedsbenadering.

Er is de afgelopen jaren op deelaspecten veel kennis ontwikkeld, wat nu ontbreekt is echter integraliteit. Er is behoefte aan samenhang in de aanpak, het combineren van gebiedsopgaven, het verbreden van perceelsopgaven naar een groter gebied.

Het project ‘De Boerderij van Morgen’ wil daarin stappen zetten.

Idee Boerderij van morgen

De Boerderij van Morgen heeft als doel door stapsgewijs, beschikbare kennis toe te passen en ervaring op te doen, in een gebied (>500 ha) de deelnemende akkerbouwbedrijven te helpen veerkrachtiger (weerbaar, flexibel, krachtig, toekomstbestendig) te zijn en een bijdrage te leveren aan de realisatie van bovengenoemde maatschappelijke opgaven.

Project in het kort
Door te doen, te leren en daardoor nog beter te doen worden stapsgewijs maatregelen genomen om het akkerbouwbedrijf te verduurzamen en daarmee een bijdrage te leveren op gebiedsniveau aan de kwaliteit van bodem, water en lucht, biodiversiteit, landschap en klimaat.

Meedoen is vrijwillig, maar we gaan er van uit dat dit projectidee samen met boeren zodanig vorm wordt gegeven, dat het heel aantrekkelijk wordt om mee te doen.

  • Gebiedsaanpak (opgaven)

Bij een gebiedsgerichte aanpak richten we ons op de opgaven in de (directe) omgeving en lokale omstandigheden. Daarbij is maatwerk belangrijk. We (en gebiedspartners) brengen kennis en

  • Ontwikkelen en leren

Het proces van Doen, Leren – Beter doen wordt gevoed met toegepaste kennis, demonstraties, ervaringen delen en advies.  De kennis richt zich op landschap, biodiversiteit én op bouwplan inclusief bemestingsplan, teelt, teelttechniek en bemesting. Een deel van de kennis wordt op gebiedsniveau toegepast, andere kennis kan op een bedrijf of perceel worden ingezet. Akkerbouwers bepalen zelf waar hij/zij mee aan de gang gaat.

  • Meten van prestaties en Monitoring impact

KPI’s maken prestaties van boeren meetbaar en kwantitatief. Door te sturen en te belonen met KPI’s komen alle uitdagingen voor een grondgebruiker integraal en waar nodig gebied specifiek  in beeld. Een belangrijke meerwaarde van prestaties meten met behulp van KPI’s is dat grondgebruikers zelf kunnen kiezen welke maatregelen zij willen inzetten om beter te scoren op de gehele set van KPI’s. Door metingen en monitoring  (los van de KPI-systematiek) wordt verkend wat de daadwerkelijk impact is op onder meer biodiversiteit, waterkwaliteit, bodem, landschap, etc. Daarbij wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij bestaande monitoringsprogramma’s. Bij de start wordt een nulmeting uitgevoerd.

  • Beloning en samenwerking

Eén systematiek van meten (met minimale administratieve lasten en waarmee beloningen stapelbaar zijn).  Beloners zijn alle partijen zijn die een (financiële) bijdrage kunnen geven voor de maatschappelijke prestaties van boeren, zoals overheden, coöperaties van landbouwproducten, banken, drinkwaterbedrijven, verpachters (zoals verzekeraars en beleggingsmaatschappijen) en natuurorganisaties. De beloning kan een subsidie of vergoeding zijn, maar ook een hogere prijs voor producten, korting op rente of premie of gunstige ontwikkelmogelijkheden.

Komende maanden wordt er gewerkt aan:

De uitwerking van het projectidee, formuleren van projectdoel, een selectie van het gebied, de opgave van het gebied, kennisoverzicht, gesprekken met boeren over doel/ opgave en integrale aanpak en monitoring.

Wij houden je de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen.

Datum 9 februari 2023 nijmbeheerder