Bezoek aan voorloperproject Midwolder Bouwten bij Midwolda

Raymond Klaassen (RUG) geeft uitleg over resultaten…

16 juni brachten Groninger raads- en Statenleden en belangstellenden vanuit het Groninger Landschap, agrarisch collectief, kennis- en onderwijsinstellingen en deelnemende boeren een bezoek aan de Midwolder Bouwten bij Midwolda. 

De Midwolder Bouwten is een meerjarige pilot waarin boeren, Stichting Het Groninger Landschap, kennisinstellingen en overheid samenwerken om kennis op te doen over de effecten van natuurinclusieve maatregelen. Het gaat hierbij om niet-kerende grondbewerking, bouwplan 1:5, akkerranden/struweel op bodem, biodiversiteit en bedrijfsvoering. De tussentijdse conclusie is dat de maatregelen al snel resultaten laten zien op het vlak van biodiversiteit en meer soorten loopkevers. Meer diversiteit is een indicator voor een rijker ecosysteem dat leidt tot meer natuurlijke plaagbestrijders. Pluspunten in de aanpak zijn de brede projectgroep waarin flexibel gekeken wordt naar situaties die zich voordoen en naar oplossingen wordt gezocht. 

Bij het bezoek heeft Oscar Borsen namens Het Groninger Landschap tekst en uitleg gegeven. Tevens hebben de broers Boonman, die als boeren deelnemen aan het project, verteld over de effecten op gewassen en teelten.

Raymond Klaassen van de Rijksuniversiteit Groningen heeft toegelicht wat één en ander teweeg brengt voor de biodiversiteit.

Jan Boonman vertelt…

Akkerbouwer Jaap Dun gaf een toelichting op het experiment van drie samenwerkende akkerbouwers (2 gangbaar en 1 biologisch) rond strokenteelt gericht op beregening, verrijdbare zonnepanelen en combinatie gewassen voor biologische plaagbestrijding. Al 70 boeren zijn langs geweest om te leren van deze experimenten. Twee bedrijven hebben nu de status van demobedrijf waarmee ze het experiment kunnen doorzetten en nog beter kennis met andere boeren kunnen delen.

Datum 9 februari 2023 Peter Gelling