De duurwerking van Tagetes in de Veenkoloniën

Aanleiding

Voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw zijn de verschillende gebieden streefbeelden en actieplannen opgesteld. Ook voor de Veenkoloniën zijn streefbeelden geschetst. Het benutten van tussengewassen en deze optimaal bij laten dragen aan de bodemkwaliteit en biodiversiteit is hier een onderdeel van. Het draagt bij aan functionele agrobiodiversiteit waarbij aan een vitaal platteland en een gezonde agrarische sector gedacht kan worden.

Focus van het onderzoek
De focus van het project “Duurwerking van Tagetes in de Veenkoloniën” ligt op het onderzoeken van een natuurlijke bestrijding van bodemgebonden plagen. Het prject vindt plaats op de percelen van de proefboerderij ’t Kompas in Valthermond.

Met dit project wordt in kaart gebracht wat de duurwerking van Tagetes op aaltjesbesmetting is. Ook maakt het inzichtelijk wat de relatie is tussen besmetting en de zetmeelaardappel opbrengst. Het in kaart brengen van juist de effecten op langere termijn moet akkerbouwers helpen bij hun overwegingen. Het moet hen ondersteunen om een onderbouwde afweging te maken of een teelt van Tagetes rendabel zal zijn.

Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van Tagetes (Afrikaantjes) als tussengewas om de populatie van het plantparasitaire aaltje P. penetrans te reduceren en daarbij een gezonde uitgangssituatie te creëren voor de volgteelten. Het voordeel hiervan is dat er een afname zal zijn in het gebruik van nematiciden (een chemisch gewasbeschermingsmiddel) wat goed is voor de bodembiodiversiteit.

Bodemkwaliteit Veenkoloniën
Het voorgaande project ‘Bodemkwaliteit Veenkoloniën’ is in 2013 van start gegaan en is in 2022 afgerond. Er waren meerdere percelen waarbij één perceel een mengbesmetting heeft gehad en de vraag nu is of Tagetes (1:8) mogelijk een negatief effect heeft op de opbrengsten van de zetmeelaardappel Seresta of dat dit een jaareffect was. Dit maakt dat er een vervolg onderzoek gaat plaatsvinden, waarbij de doelstelling is om het geheel in het najaar van 2024 te hebben afgerond.

Onderzoek
De resultaten zullen twee keer per jaar worden gedeeld met de begeleidingscommissie waarvan één keer een lezing met discussie en één keer een veldbijeenkomst. Er wordt nagedacht over mogelijkheden om de resultaten breder te delen. Verder wordt er aandacht besteed aan monitoring in samenspraak met onderzoekers WUR aan biodiversiteit en dataverwerking en verslaglegging.

Locatie
Het onderzoek vindt plaats op één perceel van de proefboerderij ’t Kompas in Valthermond.

Looptijd
In het voorjaar van 2023 zal gestart worden met de veldproef d.m.v. aaltjesbemonstering en overige teelthandelingen. In het najaar van 2023 wordt de opbrengstbepaling onderzocht. In de tussenliggende periode worden veldwaarnemingen uitgevoerd en vanaf het najaar 2023 tot najaar 2024 gaat er gewerkt worden aan data-analyse en verslaglegging.

We blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Datum 19 december 2022 Peter Gelling