Excursie projectgroep Groenblauwe dooradering /bermbeheer

Maandag 30 mei heeft de Agenda voor de Veenkoloniën een excursie georganiseerd.

Samen met de ANOG, gemeente Stadskanaal en waterschap Hunze en Aa’s werd er een programma verzorg met betrekking tot het thema groenblauwe dooradering.

In de streefbeelden, destijds opgesteld voor de Regio Deal natuurinclusieve Landbouw, werd dit benoemd als mogelijke aanpak om de biodiversiteit te doen vergroten. Groenblauwe dooradering is het geheel aan half natuurlijke landschapselementen, te denken valt aan bermen, sloten en boomwallen.

Uitleg van de gemeente Stadskanaal vond plaats over hoe zij op een aantal plekken over zijn gegaan naar een andere, meer natuurlijke wijze van bermbeheer.

Op het land van boer Berend Wilts werd verteld hoe hij, samen met ANOG, tracht met het inzaaien van bloemenmengsels, de sloten en taluds natuurinclusief te beheren.

Vervolgens gaf Waterschap Hunze en Aa’s uitleg over hun wijze van beheer van sloten en wijken, wat dit betekent voor biodiversiteit en waterafvoer.

Natuurlijk bermbeheer in Stadskanaal centrum
Op het land bij boer Berend Wilts

Datum 31 mei 2022 Peter Gelling