Groenblauwe dooradering pilot met akkerranden

In het huidige ANLb is lastig om akkerranden op juiste wijze te beheren ten behoeve van de biodiversiteit. Het is van belang dat na het maaien het maaisel wordt afgevoerd. Laat in het jaar maaien en het maaisel laten liggen zorgt voor een stikstofrijke bodem. Goed voor een akker, maar niet voor een kruidenrijke akkerrand. Onkruiden houden van deze stikstof en nemen al snel de overhand. Hierdoor groeien de gewenste kruiden niet en blijven vogels en insecten weg.

In de Veenkoloniën is een pilotproject gestart waarbij er praktisch onderzoek wordt gedaan naar beheer door ANOG. De akkerranden worden per jaar een aantal keren gemaaid en vervolgens wordt het maaisel afgevoerd van de akkerranden en wordt de bovenste grondlaag van de bodem afgegraven (verschraald). Alle plantenresten worden verwerkt tot Bokashi. Het is een proces waarbij organisch (groen) afval met (zuurstofloze) fermentatie om wordt gezet tot een substantie, die bedoeld is

als bodemverbeteraar.

Kwalitatieve compost en/of bokashi wordt steeds interessanter. Er wordt gekeken op kleine schaal een organisatiemodel te ontwikkelen waarbij maaien, afvoeren en composteren in samenwerking met een loonwerker, waterschap, ANOG en betrokken boeren.

Er wordt met dit project verbinding gecreëerd tussen akkerranden en sloten. Er wordt gewerkt aan een netwerk voor vogels, insecten en andere soorten voor voedsel en voortplanting.

Datum 4 september 2023 Peter Gelling