Informatiebijeenkomst voor boeren in omgeving van het Pagediep

Op dinsdag 6 december jl. zijn grondeigenaren en gebruikers (veelal boeren) uit het gebied rond Pagediep bij elkaar gekomen voor een informatiebijeenkomst. Doel hiervan was om in gezamenlijkheid te verkennen in hoeverre er in de toekomst mogelijkheden zijn voor eventuele ontwikkelingen in het gebied.

Daarbij waren eveneens vertegenwoordigers (ambtelijk) van de provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Stadskanaal aanwezig. De ambtelijke vertegenwoordigers waren aanwezig om desgewenst vanuit de overheidsinvalshoek toelichting te kunnen geven. Tevens was er de morgelijkheid om ook met boerencollectief ANOG in gesprek te gaan. ANOG is o.a. belast met de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Dit proces begon met een ‘blanco pagina’, waarna is geïnventariseerd welke ideeën, plannen, denkrichtingen de boeren zoal hebben.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst zijn er aan de keukentafel gesprekken gevoerd met de boeren in het gebied, om te inventariseren welke kansen, mogelijkheden en denkrichtingen er volgens hen kunnen zijn.

De bijeenkomst gaf een terugkoppelingen van de keukentafelgesprekken.

Tijdens de bijeenkomst is er onder begeleiding van Stimuland aan werktafels gesproken over natuurinclusieve landbouw en recreatie.
Hier werd aangegeven waar men trots op is en wat behouden moet blijven. Ook is men gevraagd welke mogelijke nieuwe ideeën er zijn voor het gebied.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst is een vervolg gepland in een kleinere setting van boeren om een aantal onderwerpen verder te verkennen.

We zullen u te zijner tijd hier over berichten. 

Datum 7 februari 2023 Peter Gelling