Interview Fleur Norbruis, beleidsmedewerker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Fleur Norbruis, beleidsmedewerker cluster Natuur en Samenleving bij het ministerie van LNV, is de eerste die onze interview reeks aftrapt.

In welke relatie sta je tot Agenda voor de Veenkolonien / Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw?

Als lid van het Regioteam Regiodeal Natuurinclusieve landbouw probeert Fleur samen met haar collega Christien Stoker de verbinding te leggen tussen het ministerie van LNV en het regioteam. De bedoeling is dat er over en weer vragen gesteld kunnen worden zodat de lijntjes tussen het ministerie en het werkveld kort zijn. Voor het ministerie is het belangrijk om zichzelf de vraag te stellen, is het beleid dat wij maken toereikend en haalbaar? Wat is nodig, doen we de goede dingen en doen we die goed? Fleur maakt inmiddels twee jaar deel uit van het regioteam en wat haar betreft kan en mag er nog meer gebruik van elkaar gemaakt worden Met wat er al is geleerd en toegepast in het noorden, doen we nu binnen LNV ons voordeel. Want gebiedsgericht werken is de grote interne veranderopgave binnen LNV. De opgaven om de stikstof uitstoot te verlagen, natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te herstellen, moeten in samenhang worden aangepakt. Ze zijn immers verschillend van aard en omvang per gebied (grondsoort, watersystemen, nabijheid N2000 gebieden, landschappelijke kwaliteit). En om recht te doen aan die verschillen is integraal en gebiedsgericht nodig, in goede balans met de sectorale/ketengerichte en ( inter-)nationale opgaven.

Wat zou je graag willen bereiken op het gebied van Natuurinclusieve Landbouw?

Fleur ziet graag dat natuurinclusieve landbouw straks geen niche meer is, maar dat dit gewoon een ontwikkelrichting is waarbij boeren de natuur weten te gebruiken in hun bedrijfsvoering en dat er een verdienmodel onder ligt.

Hoe ziet de landbouw er wat jou betreft over 5 jaar uit?

Over 5 jaar ziet zij de landbouw graag meer natuurinclusief, extensiever en met meer aandacht voor biodiversiteit. De natuur heeft erg geleden, kijk bijv. naar de bodem, als je deze weer in goede staat terugbrengt heb je minder problemen bij wateroverlast en droogte, heb je geen kunstmest en minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Het moet anders.

Je ziet nu al dat boeren die natuurinclusief gaan werken weer meer plezier in hun werk hebben.

Een belangrijke vraag aan Fleur is;  hoe krijg je boeren zover dat ze  meegaan in het natuurinclusief boeren? Je hebt altijd een aantal koplopers maar hoe betrek je de overige boeren?

Fleur ziet hier een grote rol weggelegd voor deze koploperboeren, zij kunnen laten zien wat zij doen en hoe zij het doen. Bijvoorbeeld op inspiratie en demonstratiebedrijven. Boeren leren vooral van andere boeren. Ook meer samenwerking en een grotere rol voor de agrarische collectieven kan helpen, zij hebben korte lijntjes naar de boeren. Fleur ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor coaches en contactpersonen die met boeren in gesprek gaan, wat zou de boer anders willen doen en hoe kan dit verwezenlijkt worden. Of binnen netwerken met een groep boeren nadenken over de toekomst. Uiteindelijk zit de boer zelf aan de knoppen. En beloon daar waar goede stappen worden gezet.

LNV ondersteunt allerlei initiatieven om natuurinclusieve landbouw te bevorderen. Een voorbeeld is de pilot “Land van waarde” waarbij de kern is gestapelde beloningen. De beloning voor de boer komt niet alleen uit het product. Als de bank minder rente regelt, de melkfabriek een paar cent meer per liter geeft en de verpachter een korting geeft op de pachtprijs van grond, draagt iedereen bij aan de investering van de boer in natuurinclusief werken..

Wie of wat inspireert jou hierin?

De overtuiging dat een verduurzaming van de landbouw noodzakelijk is. De afgelopen decennia was de landbouw gericht op productie en dat heeft grote gevolgen voor natuur en biodiversiteit gehad. Zij wordt vooral geïnspireerd door haar werkbezoeken aan boeren die bezig zijn met de verschillende stappen van natuurinclusieve landbouw. Boeren die natuur, landschap en milieu-impact meenemen in hun bedrijfsvoering.

Waarom of wanneer ga jij met plezier naar je werk?

Fleur gaat met plezier naar haar werk maar vond de coronaperiode moeilijk, het vele thuiswerken en minder kunnen samenwerken met collega’s was lastig, gelukkig konden bedrijfsbezoeken wel met enige regelmaat doorgaan, en kon ze daar energie uithalen. Zij ziet dat veel collega’s hun werk vooral doen vanuit kantoor maar vindt het zelf erg belangrijk om als ambtenaar erop uit te trekken, vanuit de praktijk zaken naar binnen trekken.

Hoe besteed jij je vrije tijd het liefst

In haar vrije tijd leest Fleur graag en is wandelen een grote hobby, vooral lange afstandswandelingen, zowel in Nederland als in het buitenland, zij is groot fan van Groot Brittannië.

Wat wil je de lezers van de nieuwsbrief meegeven?

De laatste vraag aan Fleur is wat zij de lezers van de nieuwsbrief mee wil geven.

Zij roept de lezers op vooral contact met haar op te nemen, zij wil uitstralen dat LNV geen ivoren toren is, maar makkelijk benaderbaar. Dus heb je ideeën, ben je het ergens niet mee eens, wil je LNV iets meegeven, neem contact met haar op.

Dit kan via k.f.norbruis@minlnv.nl

Datum 4 april 2022 Peter Gelling