Interview met Gera van Os, lector bij Aeres Hogeschool Dronten

Gera van Os is Lector Duurzaam Bodembeheer aan de Aeres Hogeschool in Dronten.  Om te komen waar zij nu staat heeft zij twee opleidingen voltooid: Biologie aan de Universiteit van Amsterdam en Plantenziektekunde aan de Wageningen Universiteit. Ze is meer dan 25 jaar wetenschappelijk onderzoeker geweest bij Wageningen Plant Research op het gebied van plant- en bodemgezondheid en lector sinds 2015.  

Na een eerder interview met Ine Sturkenboom van het Terra Collega leek het ons interessant ook Gera aan het woord te laten en zodoende mee te kijken naar de ontwikkelingen op de Aeres Hogeschool. We hebben haar een aantal vragen voorgelegd:

Heb jij een relatie tot natuurinclusieve landbouw? En heb je daar een persoonlijke ambitie in?

Productiesystemen met zo min mogelijk nadelige effecten op de omgeving. Dat betekent zo goed mogelijk gebruik maken van de veerkracht die de bodem van nature kan bieden, o.a. nutriëntenvoorziening op basis van mineralisatie door het bodemleven en buffering van biotische en abiotische stressfactoren. Het microbiële bodemleven kan de nodige hulptroepen leveren die zorgen voor ziektewering en droogtetolerantie.

Wat zou je graag willen bereiken op het gebied van Natuurinclusieve Landbouw?

Bewustwording bij boeren en erfbetreders hoe een integrale benadering van het bodembeheer kan leiden tot een optimale opbrengst voor de lange termijn. Dat moeten ze gaan afwegen tegen maximale opbrengsten op de korte termijn en de knelpunten die dit met zich meebrengt voor de omgeving.

Hoe ziet de landbouw er wat jou betreft over 5 jaar uit?

Ik hoop dat over 5 jaar (bijna) alle agrariërs gebruik maken van een integraal bodembeheersadvies, waarbij alle aspecten van de bodemkwaliteit in samenhang worden bekeken en waarbij de diensten die het bodemleven kan leveren voor de gewasproductie beter worden benut.

Wie of wat inspireert jou hierin?

Ondernemers die de uitdaging aangaan en het lange termijn denken voorrang geven boven de maximale opbrengsten van vandaag. Zij investeren o.a. in een ruimere vruchtwisseling met meer rustgewassen, meer inzet van groenbemesters, minder intensieve grondbewerking en meer organische bemesting. De keuzes die ze maken zijn zeer situatie-specifiek. Ze laten zien dat het kan en zijn daarmee een inspiratiebron voor andere ondernemers in de regio.

Waarom of wanneer ga jij met plezier naar je werk?  

Ik wordt heel blij van enthousiaste collega’s en projectpartners, die ervoor open staan om nieuwe dingen te proberen en er vol voor gaan om studenten te begeleiden in een leerzaam onderzoekstraject.

Hoe besteed jij je vrije tijd het liefst?

Wandelen en in de tuin aan de slag. We zijn net verhuisd en willen onze nieuwe kavel herinrichten met een mooie vijver en een vlindertuin.

Wat wil je de lezers van de nieuwsbrief meegeven?

Steek je kop in het zand, graaf een kuil voor een ander (en jezelf) en steek je neus in andermans zaken. Hiermee bedoel ik dat het heel informatief is om de grond onder het maaiveld eens goed te bekijken, bijvoorbeeld door een profielkuil te graven, en dit ook te bespreken met collega’s en buren. Samen zie je meer. En omdat knelpunten en oplossingen in bodembeheer sterk afhankelijk zijn van lokale omstandigheden, is maatwerk nodig. Daarbij kan je veel leren van de ervaringen van anderen.

Datum 22 februari 2023 Peter Gelling