Onderzoek korte ketens Westerwolde en Oldambt (bijv. boerderijwinkels)

In de gebieden Westerwolde en Oldambt zijn korte ketens benoemd als één van de kansen voor deze gebieden.

Wat bedoelen we met korte ketens? Daarmee wordt bedoeld hoe we lokale producten -dat wat in de regio wordt geteeld- op het bord van de inwoners kunnen krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boerderijwinkels.

In de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw zijn korte ketens als kansrijk benoemd. De Agenda voor de Veenkolonien wil hierbij graag aansluiten en de huidige initiatieven, de behoefte en kansen in kaart brengen. Daarom is in het najaar van 2021 een onderzoek naar korte ketens gestart in bovenstaande gebieden. In totaal zijn 46 personen (allen actief op één of ander wijze met korte ketens, van teelt tot afnemer) benaderd voor een enquête en daarnaast zijn 10 actoren geïnterviewd voor het onderzoek.

Onderstaand delen van de uitkomsten van dit onderzoek.

Beweegredenen

 • Duurzaamheid (minder voedselkilometers en meer diversiteit bieden)
 • Transparantie (waar komen producten vandaan en hoe zijn ze tot stand gekomen)
 • Contact met consument ( niet duidelijk is waar nu producten van telers terecht komen en in welke vorm)
 • Elkaar (regio) versterken (samenwerken met ander ondernemers in de regio en zorgdragen voor een sterke en mooie regio)

Behoefte ( welke behoeften liggen er)

 • Aandacht  (voor de verhalen van producenten en verwerkers)
 • Zichtbaarheid (actoren zijn nu versnipperd over diverse platforms)
 • Samenwerking (leren van elkaar)
 • Ondersteuning bij het ondernemen (advies, marketing, doorrekenen, regelgeving en beleid, hoe brengen bijvoorbeeld boerderijwinkels hun winkel en producten verder onder de aandacht)
 • Gefaseerd groeien (realiseren van grotere afzet, mogelijk eventueel basisafname van grotere instanties/ bedrijven)

Kansrichtingen

 • Samenwerkingsvormen (wie initieert, welke vormen en hoe georganiseerd)
 • Leren van elkaar (van elkaar leren en ervaringen uitwisselen )
 • Onderscheidend vermogen vergroten (minimaal één onderscheidend product waar consumenten bereid voor zijn om meer moeite te doen)
 • Leren van anderen (initiatieven elders in het land)
 • Vraag bundelen (het vergroten van de basis volume, initiëren van gezamenlijke verkoop)
 • Vraag vergroten (consument meer vertellen over producten om zodoende meer waardering te creëren.
 • Vraaggericht telen (meer samenwerking tussen vraag- en aanbod partij)
 • Ondersteunen bij ondernemen (meer kennis van andere aspecten van ondernemen)

Deze uitkomsten zijn teruggeven aan de ondervraagden en is voorgelegd aan een werkgroep. Er wordt nu bekeken in hoeverre er mogelijkheden zijn een bijeenkomst te organiseren voor agrarische ondernemers met een boerderijwinkel; enerzijds om ze met elkaar in contact te brengen en anderzijds om te bekijken of zij verder geholpen kunnen worden met hun doelstellingen.

Datum 7 maart 2022 Peter Gelling