Regeneratieve landbouw in Westerwolde en Veenkoloniën

In de gebieden Veenkoloniën en Westerwolde gaan zeven akkerbouwers samen met een begeleider de mogelijkheden verkennen voor stapsgewijze overgang naar een regeneratief, natuurinclusief teeltsysteem, als een gangbare teeltsysteem voor de toekomst. Dit initiatief wordt gesteund door de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw.

Aanleiding
Aanleiding voor deze verkenning zijn ervaringen in de dagelijkse praktijk van deze akkerbouwers die erop wijzen dat in het huidige gangbare teeltsysteem de mogelijkheden om het teeltproces verder te kunnen verbeteren uitgeput raken en men tegen grenzen aanloopt.

Doel
Het doel van het project is het minimaliseren en waar mogelijk uitfaseren van chemische middelen die in de akkerbouwpraktijk worden gebruikt voor de beheersing (preventief en curatief) van ziekten, plagen en onkruiden.

Uitvoering
Om de inzet van chemie te verlagen en het perspectief van natuurinclusiviteit, herstel van bodemfuncties (ecosysteem-denken), is het nodig om de weerbaarheid van planten te verhogen. In ieder geval zolang de bodem-plant ecologie (symbiose) nog niet optimaal functioneert.

In dit experiment wordt geprobeerd de weerbaarheid te verhogen met (tijdelijk) aanvullende blad-bemesting op basis van plantsapanalyses (nutrientenbalansen) in combinatie met bladbemesting, inclusief enkele groene producten die claimen de weerbaarheid van de plant te kunnen versterken (aminozuren, fulvines e.d.).

De verwachting en het streven (i.v.m. kostenverlaging) is om die groene producten ook te kunnen afbouwen, naarmate het ecosysteem beter gaat werken.

Verwachte resultaten
Door het toepassen van regeneratieve (al dan niet gecombineerd met precisielandbouw-) methoden en enkele ‘groene’ middelen wordt geëxperimenteerd met een verlaagd gebruik van nematiciden, fungiciden, herbiciden en andere chemie.
De volgende effecten worden nagestreefd:
– Verlagen van chemiegebruik;
– Gelijkblijvend of beter teeltsaldo per hectare (=bruto opbrengsten)
– Bodemverbetering op langere termijn.

Met hulp van specialisten en Datascience-studenten van Hanzehogeschool worden de resultaten geschikt gemaakt voor analyse. Resultaten zullen worden gedeeld met collega’s, MBO-/HBO-studenten en anderen via verschillende media en gelegenheden (veldbijeenkomsten, lezingen, evenementen).

Datum 14 februari 2023 Peter Gelling