Aanpak vergroening Slaperdijken in het Oldambt tbv biodiversiteit

In het Oldambt zijn slaperdijken te vinden, oude dijken die niet meer als zodanig worden gebruikt en zodoende “in ruste” zijn. Zij onderscheiden zich door hun verhoogde karakter ten opzichte van het vlakke landschap rondom en vormen een groen netwerk van landschapselementen.

Bij de slaperdijken is er in de regel geen bodembewerking, wordt er relatief extensief beheerd en zijn er allerlei structuren zoals struweel aanwezig. Dit maakt het een aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren.

Dijken die aantrekkelijk zijn voor insecten worden gekarakteriseerd door bloem- en kruidenrijke vegetaties, en vormen bovendien een aantrekkelijk leefgebied voor onder meer kleine zoogdieren en zangvogels. Met het juiste beheer voegen dijken hoogwaardige natuur toe aan het landschap, met uitstraling naar het agrarisch gebied.

Als vervolg op het pilotproject ‘Natuurlijk Slaperdijken Groningen’ zet de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw in om van de 25 struweelvakken daarvan 16 struweelvakken te versterken middels extra aanplant.

Het blijkt dat verschillende specifieke soort(groep)en sterk geassocieerd zijn met dijken, boven alles de soorten van agrarische landschappen (boerenlandvlinders, hommels, veldsprinkhanen) en bodemnestelaars (solitaire bijen, mieren).

Hiertoe behoren zowel de algemene en talrijke soorten die een sleutelrol spelen in het agrarisch ecosysteem, alsmede zeldzame en bedreigde soorten die op de dijken nog een toevluchtsoord vinden te midden van een te dynamisch en intensief landschap.

De uitvoering gebeurt door de Stichting Kenniscentrum Akkervogels/Grauwe Kiekendief en Landschapsbeheer Groningen.

Datum 7 februari 2023 Peter Gelling