Startnotitie transitie landelijk gebied provincie Groningen

De startnotitie voor de transitie van het landelijk gebied is door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen op 17 januari 2023 vastgesteld. Het is een basis om de komende maanden met partijen het gesprek aan te gaan over de vraag hoe de opgaven voor natuur (stikstof), water en klimaat kunnen worden aangepakt, in samenhang met andere opgaven die spelen. De provincie wil komend jaar samen met belanghebbenden in de gebieden toewerken naar een gebiedsplan, voor een mooie, gezonde leefomgeving, met perspectief voor landbouw en ondernemers, en een toekomstbestendig Groningen.

Op woensdag 25 januari vond een digitale informatiebijeenkomst plaats over de startnotitie en huidige stand van zaken binnen het gebiedsproces. Deze was bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de transitie of geïnteresseerd is. Het webinar is hier terug te kijken

De startnotitie

In het document (vanaf pagina 165 beginnen de bijlagen) staat geformuleerd hoe de provincie Groningen de ambitie in het landelijk gebied toekomstbestendig wil gaan maken.

Er wordt er verkend hoe er kan worden toegegroeid naar een toekomstbestendig, gezond en duurzaam ingericht landelijk gebied, met een langjarig perspectief voor de aanwezige bedrijvigheid.

De leidende principes zijn:
• Ontwikkelen vanuit de Groninger identiteit;
• Multifunctioneel ruimtegebruik;
• Ontwikkelen in afstemming en met meerwaarde voor de samenleving;
• Ontwikkelingen zijn klimaatadaptief en hebben oog voor lange termijn effecten, waaronder het principe van water en bodem sturend.

Dat zijn voor de provincie Groningen belangrijke uitgangspunten voor de transitie van het landelijk gebied.

Datum 14 februari 2023 Peter Gelling