Thema bodem in het Oldambt

Een goede bodem is een essentiële voorwaarde voor het functioneren van een landbouwbedrijf. De bodem is ook het minst zichtbare gedeelte van het bedrijf. Soms worden er bedrijfsmatige beslissingen genomen zonder de bodem er voldoende bij te betrekken of omdat de kennis doodgewoon ontbreekt. Daar willen we vanuit de Regio Deal meer aandacht aan geven.
Speciaal voor boeren in het Oldambt is een bodemleernetwerk opgezet met als doel:
• Agrariërs leren tijdens veldbijeenkomsten meer over hun eigen grond, krijgen inzicht in bodemvorming, bodemprocessen en passende maatregelen ( vruchtopvolging, gebruik “groene mest” of compost, groenbemesting, mechanisatie etc.)
• Agrariërs bestuderen op het eigen bedrijf het bodemprofiel, de bodemstructuur, de beworteling en het bodemleven. Er is binnen de groep financiële ruimte om zelf een experiment uit te voeren.
Het uiteindelijk doel is dat de boer ‘expert’ wordt op zijn eigen kavel. Het begint met leren waarnemen. Met daarbij uiteindelijk een gezondere en betere bodem die voor gezondere en meer
weerbare gewassen moeten gaan zorgen met daarbij een beter verdienmodel. Er is nog ruimte voor een boeren.
Voor meer informatie en/ of voor opgave kunt u terecht bij Harold Martens, tel: 06-31111893

Datum 22 maart 2022 Peter Gelling