Vervolgbezoek van het ministerie van LNV mbt het nieuwe GLB

Donderdag 17 november jongstleden kwam een delegatie van het ministerie van LNV voor de tweede keer op bezoek in Valthermond. Dit bezoek was een vervolg op een eerder gesprek dat is gevoerd In Valthermond.

Bij dit bezoek zijn er verschillende partijen uitgenodigd, zowel ambtelijk als vanuit het werkveld, om te kunnen praten over de effecten van het GLB/NSP op de Veenkoloniën.

Toelichting stand van zaken GLB door ministerie van LNV

Tijdens het overleg is er een toelichting gegeven door Annemieke Hautvast – decharge programmadirecteur Gemeenschappelijk Landbouwbeleid / Nationaal Strategisch Plan bij ministerie van LNV – over de stand van zaken met betrekking tot het GLB. De wijzigingen zijn verder uitgelegd en ook het samenspel tussen het GLB en het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn is toegelicht.

Overgangsjaar 2023

Het ministerie van LNV heeft aangegeven dat voor wat betreft het GLB 2023 een overgangsjaar is. De vertaling van verschillen tussen de voorwaarden wat vanuit Europa in de Nederlandse regelgeving moet worden geïmplementeerd kost namelijk aanzienlijk tijd. Dit heeft als gevolg dat er geen sancties dan wel strafkortingen worden opgelegd. Mochten er overtredingen plaatsvinden, dan zullen er eerst waarschuwingen gegeven worden, gaf het ministerie aan.

Zijn er door landbouwers, als gevolg van onduidelijkheden, keuzes gemaakt die niet passen binnen het GLB, dan volgen er dus waarschuwingen. Met de waarschuwing(en) is het mogelijk om eerder gemaakte keuzes te herstellen in november 2023.

Impact voor de Veenkoloniën

Er is aangegeven door de collectieven tijdens het gesprek dat de doelen voor het klimaat binnen de huidige ecoregelingen niet passend voor het Veenkoloniale bouwplan. Er is bij het ministerie van LNV aangegeven dat de ecoregelingen uit te breiden en is er aangeboden samen te werken om praktische ecoregelingen te ontwikkelen die aansluiten bij de dagelijkse veenkoloniale praktijk. Ook is er aangegeven dat er hulp beschikbaar is vanuit de Innovatie Veenkoloniën om te voorkomen dat er een concurrentieslag tussen de ecoregelingen en het ANLb ontstaat.

Uitkomst en volop uitdagingen

De bijeenkomst werd afgesloten met de conclusie dat het ministerie van LNV de zorgen begrijpt maar deze niet 100% weg kunnen nemen. De opgave is complex waarbij de regelgeving nationaal bepaald wordt maar de conditionaliteiten met regels voor heel Europa gelden.

Er werd aan de delegatie van het ministerie meegegeven dat het belangrijk is dat mensen de regelgeving snappen en dat dit inzichtelijk kan worden gemaakt door aan te geven welke maatregel vanuit welke regelgeving afkomstig is.

Het was wederom een constructief gesprek en het zal een vervolg gaan krijgen. In het voorjaar wordt er een vervolg gepland met alle aanwezigen waarbij er mogelijk naar een thema wordt gekeken.

Heeft u de informatiebijeenkomst over het GLB gemist of kon u niet meer deelnemen? Op de website van het RVO is een aanmeldformulier waar u ook aan kunt geven dat u graag een mail ontvangt wanneer er nieuwe bijeenkomsten in jouw regio worden georganiseerd. Klik hier om naar de pagina van het RVO te gaan.

Meer informatie over het GLB kunt u vinden op de site van Toekomstig GLB

Datum 7 februari 2023 Peter Gelling