Watergangen en onderhoudspaden waterschap Hunze en Aa’s

In de nieuwsbrief van waterschap Hunze en Aa’s van april 2023 is uitgelegd welke type waterlopen en teeltvrije zones/bufferstroken er zijn en wat de reden is waarom er bij onderhoudspaden en watergangen géén gebruikersovereenkomsten worden gesloten

Geen gebruiksovereenkomsten
Het waterschap moet jaarrond de watergangen voldoende kunnen maaien en baggeren. Om dit te kunnen uitvoeren moeten de onderhoudspaden op een veilige manier beschikbaar zijn voor de medewerkers (het hele jaar, ook van 1 april t/m 1 oktober). Hierdoor kunnen de onderhoudspaden niet worden meegerekend voor 4% niet-productieve landbouwgrond en overige eco-activiteiten.

Het waterschap Scheldestromen heeft watergangen ter beschikking gesteld voor het GLB. Waterschap Scheldestromen heeft deze mogelijkheid doordat zij alle sloten in eigendom en onderhoud hebben.  

Om een goede uitvoering te geven aan de beheer- en onderhoudstaken is het nodig om de hoofdwatergangen en onderhoudspaden zelf in bezit te hebben en te gebruiken. Wanneer er gewerkt zou worden met gebruikers- en beheerovereenkomsten zou het waterschap in strijd zijn met het eigen onderhoudsbeheerplan. (Bron: Waterschap Hunze en Aa’s, 2023)

RVO
In het percelenregister Gecombineerde Opgave is de kaartlaag Waterlopen de kaartlaag bufferstroken ingetekend per perceel door RVO. Dit is tot stand gekomen door het gebruik van bronnen als BGT en KRW.

De breedte van een bufferstrook hangt dus af van het type waterloop. Hier zijn 5 types voor, namelijk:
1. ecologisch kwetsbare waterlopen 
2. waterlopen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) 
3. KRW watervoerende waterlopen van maximaal 10 meter breed 
4. overige waterlopen
5. droge sloten

De meters van het onderhoudspad tellen mee met de breedte die uit de insteek van de sloot moet worden aangehouden. Stel er moet een bufferstrook van 3 meter langs de watervoerende sloot worden aangehouden en er is een onderhoudspad van 1,5 meter breed, dan moet er naast het onderhoudspad nog een bufferstrook van 1,5 meter worden aangehouden. Op die manier is er 3 meter bufferstrook uit de insteek van de sloot.

De breedte van de bufferstrook kan in 2023 nooit smaller worden dan de teeltvrije zone.

Kaartlaag RVO
Er wordt vanuit het RVO uitgegaan van de werkelijke situatie, RVO vraagt dan ook aan agrariërs zelf de bufferstrook te controleren en te melden via de Gecombineerde Opgave wanneer het niet helemaal klopt. (bron: RVO bufferstroken)

Dit bericht is gepubliceerd aan de hand van het bericht in de Nieuwsbrief van Hunze en Aa’s April 2023

Datum 24 april 2023 Peter Gelling