Actueel

We houden u hier graag op de hoogte van recente ontwikkelingen, nieuwswaardigheden etc.

Bezoek delegatie ministerie LNV

Woensdag 8 juni kwam er een delegatie van het ministerie van LNV op bezoek in Valthermond. Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar te kijken hoe de plannen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uitwerken binnen de Veenkolonien. Niet alleen in woorden maar ook in beelden werden de medewerkers van LNV, maar ook […]

Lees verder

Geschreven op 14 juli 2022 door Peter Gelling

Bezoek aan voorloperproject Midwolder Bouwten

16 juni brachten Groninger raads- en Statenleden en belangstellenden vanuit het Groninger Landschap, agrarisch collectief, kennis- en onderwijsinstellingen en deelnemende boeren een bezoek aan de Midwolder Bouwten bij Midwolda.  De Midwolder Bouwten is een meerjarige pilot waarin boeren, Stichting Het Groninger Landschap, kennisinstellingen en overheid samenwerken om kennis op te doen over de effecten van […]

Lees verder

Geschreven op 14 juli 2022 door Peter Gelling

Excursie voorloperproject Achterste Diep

15 juni jl. stond er tijdens de themamaand van de natuurinclusieve landbouw een excursie naar het pilotproject ‘Natuurinclusieve landbouw Achterste Diep’ op het programma. Circa 20 vertegenwoordigers vanuit ministerie, collectieven, LTO en overheid uit Fryslân, Groningen en Drenthe kregen een inkijk in het proces rond deze innovatieve gebiedsaanpak. Willem Tjebbe Oostenbrink van Prolander gaf een […]

Lees verder

Geschreven op 4 juli 2022 door Peter Gelling

Interview met Ine Sturkenboom, Practor natuurinclusieve landbouw bij Terra

Ine is sinds eind 2020 Practor Natuurinclusieve Landbouw bij Terra. Terra is een opleidingscentrum dat Praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Hun opleidingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de opleidingen te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur & milieu. Wat is […]

Lees verder

Geschreven op 14 juli 2022 door Peter Gelling

Excursie projectgroep Groenblauwe dooradering /bermbeheer

Maandag 30 mei heeft de Agenda voor de Veenkoloniën een excursie georganiseerd. Samen met de ANOG, gemeente Stadskanaal en waterschap Hunze en Aa’s werd er een programma verzorg met betrekking tot het thema groenblauwe dooradering. In de streefbeelden, destijds opgesteld voor de Regio Deal natuurinclusieve Landbouw, werd dit benoemd als mogelijke aanpak om de biodiversiteit […]

Lees verder

Geschreven op 31 mei 2022 door Peter Gelling

HOE ZIET HET BOERENBEDRIJF ER IN 2030 UIT?

Boeren uit drie gebieden (Kleischil, Veenweide en Westerkwartier) werken samen met Wageningen University aan toekomstbeelden voor natuurinclusieve melkveehouderij in hun gebied. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode backcasting, een manier om vanuit de toekomst terug te redeneren. Open blik „We hebben een ideaalbeeld van 2030 opgesteld en zijn vervolgens gaan brainstormen wat er voor […]

Lees verder

Geschreven op 21 april 2022 door Peter Gelling

Bijeenkomst Boeren in het Oldambt met of zonder Duist

Dinsdag 19 april jongstleden is er een bijeenkomst ‘Boeren in het Oldambt, met of zonder duist’ georganiseerd geweest bij SPNA Ebelsheerd in Beerta. Het betrof een themabijeenkomst over duistbestrijding, nu en in de toekomst.Een groep van sprekers, ieder op hun gebied nauw betrokken bij (de toekomst van) duistbestrijding, is gevraagd te vertellen over hun belevingen. […]

Lees verder

Geschreven op 20 april 2022 door Peter Gelling

Interview Fleur Norbruis, beleidsmedewerker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Fleur Norbruis, beleidsmedewerker cluster Natuur en Samenleving bij het ministerie van LNV, is de eerste die onze interview reeks aftrapt. In welke relatie sta je tot Agenda voor de Veenkolonien / Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw? Als lid van het Regioteam Regiodeal Natuurinclusieve landbouw probeert Fleur samen met haar collega Christien Stoker de verbinding te leggen tussen […]

Lees verder

Geschreven op 4 april 2022 door Peter Gelling

Thema bodem in het Oldambt

Een goede bodem is een essentiële voorwaarde voor het functioneren van een landbouwbedrijf. De bodem is ook het minst zichtbare gedeelte van het bedrijf. Soms worden er bedrijfsmatige beslissingen genomen zonder de bodem er voldoende bij te betrekken of omdat de kennis doodgewoon ontbreekt. Daar willen we vanuit de Regio Deal meer aandacht aan geven.Speciaal […]

Lees verder

Geschreven op 22 maart 2022 door Peter Gelling

Informatiebijeenkomst Pagediep

10 maart jongstleden heeft er in Smeerling een informatiebijeenkomst plaatsgevonden met betrekking tot eventuele ontwikkelmogelijkheden in de directe omgeving van het Pagediep. Eigenaren/boeren van de aangrenzende percelen aan het Pagediep zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd om daarover van gedachten te wisselen. Aanleiding Gemeente Stadskanaal, Provincie Groningen en Waterschap Hunze en Aa’s hebben in 2019 een […]

Lees verder

Geschreven op 15 maart 2022 door Peter Gelling

Praktijkproef ‘Akkerranden in de Oldambtster praktijk’ met SPNA

Sinds 2000 wordt er al gewerkt met akkerranden in Oost-Groningen. In de loop der jaren zijn de doelen van de akkerranden diverser geworden. Denk hierbij aan bescherming van akkervogels, de waterkwaliteit of functionele agrobiodiversiteit. Het is soms best een kunst om de akkerranden in goede staat te houden zonder dat deze onder het onkruid lopen. […]

Lees verder

Geschreven op 8 maart 2022 door Peter Gelling